Archive: iulie 1, 2022

ANUNȚ RECRUTARE GRUP ȚINTĂ

ASOCIATIA INEDITRAVEL desfasoara in calitate de Solicitant proiectul cu titlul “Cetatenie activa si interactiva la Vladesti”, Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 -2020, care are ca obiectiv consolidarea capacităţii ASOCIATIEI INEDITRAVEL de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local în comuna Vlădeşti, prin acţiuni de consolidare a capacităţii interne, prin îmbunătăţirea capacităţii de a-şi extinde aria de intervenţie şi de a multiplica activităţile cu impact pozitiv, precum şi prin initiative care îşi propun creşterea implicării cetăţenilor în comunitate şi în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

Proiectul răspunde unei nevoi stringente de a crea şi dezvolta mecanisme pentru susţinerea şi promovarea dezvoltării la nivel local şi de interacţiune cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice.

Dezvoltarea comunicării inter-instituţionale dintre structurile societăţii civile şi cele ale administraţiei publie locale, extinderea parteneriatului social (instituţii, ONG-uri, cetăţeni), la nivel local dar şi judeţean, va crea cadrul instituţional capabil să sinergizeze eforturile comune, în vederea dezvoltării locale.

Modalitatea în care proiectul contribuie la imbunatatirea participării active a cetăţenilor în activităţi civice, se va realiza prin:

• Educarea şi mobilizarea cetăţenilor, a grupurilor, a autorităţilor locale şi a mediului de afaceri local în a lucra împreună pentru rezolvarea anumitor probleme locale (concrete), utilizând resurse locale – voluntariat, facilitare comunitară, evaluarea şi prioritizarea nevoilor participative, proiectarea şi implementarea proiectelor comunitare etc.;

• Iniţierea şi/ sau facilitarea eficientă a consultărilor publice, a proceselor de luare a deciziilor prin metode participative;

• Încurajarea iniţiativelor de voluntariat întreprinse la toate vârstele (inclusiv elevi, persoanele în vârstă) şi/sau dedicate unor arii tematice specifice;

• Informarea şi mobilizarea cetăţenilor pentru a participa activ la luarea deciziilor, pentru a cere instituţiilor publice sau aleşilor locali să fie responsabili şi transparenţi, prin dezbateri publice, acţiuni de consolidare a dialogului, alte instrumente online/offline puse la dispoziţie prin Platforma;

• Crearea şi dezvoltarea parteneriatului de dezvoltare locala între Asociaţie şi autoritatea publica locala;

• Dezvoltarea campaniilor de sensibilizare adaptate grupurilor ţintă (de exemplu, mobilizarea formatorilor de opinie pentru a ajunge la cetatenii comunei) în vederea unei participări autentice a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local.

• Dezvoltarea capacităţii interne a Asociatiei INEDITRAVEL (20 participanti) şi a capacitatii locale (100 participanti din cadrul angajatilor Primariei Vlădeşti, consilierilor locali şi cetatenilor) prin sustinerea sesiunilor de instruire in ceea ce priveste mecanismele participarii cetatenesti, metode si instrumente moderne de implicare cetateneasca in procesul de luare a deciziilor, precum si aspecte legislative in domeniu.

Grupul ţintă al proiectului este alcătuit dintr-un total de 120 de persoane, împărţiţi astfel:

•     20 de persoane – angajaţi/reprezentanti ai Asociaţiei INEDITRAVEL;

•     100 persoane – angajaţi ai Primăriei Vlădeşti, consilieri locali si cetăţeni.

Pot deveni parte a grupului tinta categoria de persoanele care:

a)  Au vârsta de peste 18 ani împliniti în momentul înscrierii în grupul tinta;

b)  Detin cetatenia UE cu domiciliul sau resedinta legala în România,

c)  Îsi exprima intentia de participare la activitatile proiectului;

d)  Îsi exprima consimtamântul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal; dovada se va face cu Declaratia (pe proprie raspundere) de Consimtamânt cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal;

e)  Declara ca nu a mai participat la un alt proiect finantat din fonduri nerambursabile cu aceleasi activitati precum cele din proiectul nostru;

f)   Depun o scrisoare de intentie pentru a participa la activitatile proiectului – document  optional valabil pentru categoria: cetateni.

Inscrierea in cadrul proiectului se face prin intocmirea dosarelor de înscriere, care va cuprinde următoarele documente:

– Formularul de intenție pentru înscrierea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului;

–  Copie Carte de identitate (pentru a dovedi localitatea de domiciliu si, dupa caz, vârsta)

–   Copie Diploma de studii;

–   Copie Certificat de nastere

–   Copie Certificat de casatorie (daca este cazul)

–   Declaratie consimtamânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

–   Declaratie de disponibilitate pentru participarea la activitatile proiectului;

–   Declaratie de evitare a dublei finantari;

– CV  si Scrisoare de intentie- Acest document optional fiind valabil doar pentru membrii comunitatii, respective cetateni pentru o mai buna cunoastere a potentialului de implicare a acestora in activitatile proiectului.

Grupul țintă va fi selectat, pe baza principiului ”primul venit, primul servit”, si pe parcursul desfasurarii activitatilor proiectulului, cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și gen, indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenența la o categorie defavorizată, în conformitate cu legislația în vigoare.

Inscrierile se pot face atat electronic cat si fizic. Electonic se pot descarcate formularele GT de pe platforma civica si ulterior poate fi transmis dosarul de  grup tinta tot prin intermediul acestei platforme.

Fizic inscrierea in grupul tinta se va realiza in cadrul intalnirilor programate cu expertii implicati in recrutarea grupului tinta.

Informatii suplimentare pot fi solicitate la datele de contact: ASOCIATIA INEDITRAVEL: tel. 0730628610, e-mail: asociatia.ineditravel@gmail.com, Persoana de contact: Mirela Baigus

Procedura de recrutare o regăsiți la următorul link : https://www.activismcivicvladesti.ro/selectie-experti.pdf

Data limită de trimitere a aplicațiilor: 27 iunie 2022.

ANUNT RECRUTARE PERSONAL

ASOCIATIA INEDITRAVEL selectează, în vederea angajării pentru perioada iulie 2022-decembrie 2023, 3 experti în cadrul proiectului „ Cetatenie activa si interactiva la Vladesti”, Cod SIPOCA 1009/Cod MYSMIS 151541, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 -2020.

Posturile disponibile sunt:

1. Manager de proiect – (COR 242101 manager proiect) cu experienta in munca de minim 1 an si care sa aiba studii superioare.

2. Expert grup tinta – (COR 333906 asistent relatii publice si comunicare) cu experienta in munca de minim 1 an si care sa aiba studii medii.

 3. Expert activism civic – (COR 333906 asistent relatii publice si comunicare)            cu   experienta in munca de minim 1 an si care sa aiba studii medii .

ATRIBUTII POSTURI CONFORM CERERII DE FINANTARE

 1. Atribuții Manager de proiect

– Asigura implementarea cu succes a proiectului in conformitate cu obiectivele propuse, planul de activitati si indicatorii stabiliti prin proiect

– Asigura coordonarea echipei de implementare si respectarea planului de activitati conform obiectivelor si calendarului stabilit

– Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu conditiile finantatorului.

– Monitorizeaza indeplinirea responsabilitatilor asumate de membrii echipei de implementare

– Asigura comunicarea cu AMPOCA prin respectarea obligatiilor contractuale asumate

– Este responsabil de corectitudinea si legalitatea intocmirii documentatiei in cadrul proiectului

– Organizeaza intalniri de evaluare si monitorizare a proiectului

– Participa la intâlnirile de lucru ale echipei de implementare

 • Atributii Expert activism civic
 • Planifica si organizeaza desfasurarea intalnirilor cetatenesti
 • Colaboreaza cu partenerii si expertii din cadrul proiectului pentru buna organizare si desfasurare a intâlnirilor cetatenesti si a altor activitati de relationate cu aceastia;
 • Planifica și stabileste tematica discutiilor in functie de tipologia participantilor
 • Mediaza discutiile intre participant si consemneaza propunerile acestora referitoare la temele de interes
 • Intocmeste rapoarte de activitate, fise de pontaj, dosare livrabile, pentru activitatile prestate, daca este cazul;
 • Intocmeste orice situatii solicitate de managerul de proiect;
 • Participa si contribuie la organizarea si implementarea altor activitati din cadrul proiectului, la solicitarea managerului de proiect.
 • Respectă principiul egalității de șanse și de gen și principiul tratamentului nediscriminatoriu în relația cu echipa proiectului, persoanele din grupul țintă, respectiv beneficiarii directi
 • Atributii Expert grup tinta
 • Identifica, recruteaza si selecteaza grupul tinta conform cu indicatorii si specificatiile din cererea de finantare;
 • Inregistreaza membrii grupului tinta conform cu instructiunile si regulamentele specifice in vigoare si gestioneaza documentatia specifica activitatii de selectie, identificare, inregistrare a grupului tinta;
 • Stabileste relatii de parteneriat si colaborare cu diverse institutii, in scopul identificarii si recrutarii grupului tinta;
 • Desfasoara sesiuni de informare asupra grupului tinta cu date referitoare la proiect, detalii de desfasurare a cursurilor, contribuind la asigurarea unei proceduri decizionale, transparentă, echidistantă și obiectivă;
 • Sprijina membrii grupului tinta in completarea documentelor specifice inregistrarii ;
 • Gestioneaza si raspunde de intocmirea corecta a dosarului fiecarui membru grup tinta;
 • Intocmeste si gestiooneaza documentele referitoare la inscrierea grupului tinta la cursurile de formare
 • Monitorizeaza grupul tinta , se va asigura de prezenta si mentinere

Dacă sunteți interesat/ă, așteptăm să ne transmiteți un e-mail însoțit de un CV, la adresa: asociatia.ineditravel@gmail.com.
În procesul de selecție vom acorda șanse egale tuturor candidaților, având în vedere îndeplinirea cerințelor postului.

Procedura de recrutare este disponobilă la urmatorul link : https://ineditravel.ro/procedura-recrutare.pdf

Data limită de trimitere a aplicațiilor: 05 iulie 2022.