CETATENIE ACTIVA SI INTERACTIVA LA VLADESTI

sept. 4, 2022 Proiecte

CETATENIE ACTIVA SI INTERACTIVA LA VLADESTI- Cod proiect 151541, COD SIPOCA 1009

BENEFICIAR ASOCIA INEDITRAVEL- ILFOV

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 01.07.2022-30.06.2023

VALOARE FINANTATA- 424.775,10 LEI , DIN CARE CONTRIBUTIE PROPRIE 8495.50 LEI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacitatii ASOCIATIEI INEDITRAVEL de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local în comuna Vladesti, prin actiuni de consolidare a capacitatii interne, prin îmbunatatirea capacitatii de a-si extinde aria de interventie si de a multiplica activitatile cu impact pozitiv, precum si prin initiative care îsi propun cresterea implicarii cetatenilor în comunitate si în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea proceselor partcipative la nivelul comunei Vladesti pornind de la nevoile comunitatii locale

2. Dezvoltarea unui instrument sub forma unei platforme online, pentru sustinerea si promovarea dezvoltarii la nivel local si de

interactiune cu autoritatile si institutiile administratiei publice

3. Implementarea unui mecanism de consultare a autoritatilor si institutiilor publice cu ONG-urile si cetatenii în vederea selectarii

prioritatilor de dezvoltare la nivel local

4. Crearea unui mecanism online independent de monitorizare a implementarii Strategiei de dezvoltare locala a comunei Vladesti

5. Promovarea unor actiuni de consolidare a dialogului social si civic sub forma întâlnirilor cetatenesti si a platformei online

6. Aplicarea lectiilor invatate din exemplele de buna practica identificate pe parcursul vizitei de studiu

7. Sustinerea unor activitati întreprinse în comun, a participari la retele tematice europene referitoare la promovarea unei cetatenii active

8. Dezvoltarea capacitatii interne a Asociatiei INEDITRAVELsi a capacitatii locale prin instruiri in ceea ce priveste mecanismele participarii cetatenesti, metode si instrumente moderne de implicare cetateneasca in procesul de luare a deciziilor, precum si aspecte legislative in domeniu

Retelele/ coalitiile de ONG-uri au dovedit în ultimii ani ca reprezinta actori importanti pentru pastrarea vigilentei sectorului, sunt capabili sa reactioneze rapid la schimbarile de politica si la nevoile emergente ale sectorului în diverse domenii, cum ar fi mediu, sanatate, justitie, educatie, drepturile omului, initiative comunitare, combaterea violentei împotriva femeilor etc.

Înca este necesara consolidarea reprezentativitatii si a capacitatii lor de advocacy, precum si consolidarea capacitatii lor de organizare interna, pentru a aborda mai bine nevoile membrilor si pentru a-si putea creste numarul de membri.

Lipsa implicarii civice este motivata de lipsa de incredere si are doua consecinte: pe de o parte evaluarea negativa a directiei in care merg lucrurile, iar pe de alta parte, un grad scazut de incredere in institutiile publice. Proiectul „Cetatenie activa si interactiva la Vladesti” îsi propune sa contribuie în mod direct la îndeplinirea Obiectivul Specific 2.1 al POCA

– „Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP” si la rezultatul de program R4: „Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local”, prin implicarea Asociatiei INEDITRAVEL în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local în comuna Vladesti, ca urmare a înfiintarii unui parteneriat pentru dezvoltare locala cu Primaria Vladesti, cu scopul principal de a sustine initiative care îsi propun cresterea implicarii cetatenilor în comunitate si în procesul de luare a deciziilor (cetatenie activa), oferind tuturor vârstelor si grupurilor sociale oportunitatea de a se implica în actiuni voluntare, initiative care contribuie la promovarea si respectarea valorilor democratice si a drepturilor omului.

Parteneriatul de dezvoltare locala implementat va contribui la realizarea Indicatorului de rezultat 5S21: „Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali si autoritati locale care sunt functionale la 6 luni dupa finalizarea proiectelor” si la Indicatorul de realizare 5S60:

„Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali si autoritati locale sprijinite în vederea sustinerii si promovarii dezvoltarii la nivel local”.

Sesiunile de instruire care se vor desfasura in cadrul proiectului pentru cei 120 de membrii ai grupului tinta în domenii ce vizeaza mecanismele participarii cetatenesti, metode si instrumente moderne de implicare cetateneasca in procesul de luare a deciziilor, precum si aspecte legislative in domeniu, promovarea dezvoltarii locale, promovarea egalitati de sanse si nediscriminarii, dezvoltare durabila, contribuie la indicatorul de realizare 5S22: „Participanti din cadrul ONG-urilor si partenerilor sociali care au fost certificati la încetarea calitatii de participant la formare”.

In urma sesiunilor de instruire vor fi eliberate certificate/diplome care sa ateste gradul de cunostinte dobandite pe participanti, astfel ca proiectul nostru va contribui si la aingerea indicatorului 5S61: „Personal din cadrul ONG-urilor si partenerilor sociali participanti la activitati

de formare”.

Implementarea proiectului va conduce totodata si la atingerea Obiectivelor Strategice de dezvoltare a judetului Arges pentru perioada 2017-2020: Obiectivul strategic 6. Capacitate si eficienta administrativa, resurse umane, relatii internationale, care îsi propune printer altele:

a) introducerea de sisteme/instrumente/metodologii noi sau îmbunatatite cu privire la transparenta, integritate si anticoruptie;

b) schimburi de experienta/networking-ul cu autoritati, institutii, organisme publice nationale si internationale;

c) dezvoltarea abilitatilor personalului din cadrul aparatului propriu (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pe teme specifice de interes.

De asemenea, proiectul contribuie si la elaborarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare locala a comunei Vladesti pentru perioada urmatoare, care va avea printre prioritati dezvoltarea relatiei cu cetateanul in vederea dezvoltarii locale.

Prioritatile Strategiei de dezvoltare locala a comunei Vladesti pentru perioada urmatoare, va avea drept prioritati in domeniul participarii civice urmatoarele:

– Pregatirea actorilor locali în planificarea dezvoltarii locale pe baza constientizarii valorilor, a potentialului local;

– Initierea parteneriatelor inter-institutionale si inter-sectoriale;

– Asigurarea implicarii cetatenilor si educarii în spiritul consultarii si participarii în planificarea resurselor pentru dezvoltarea comunei;

– Integrarea în cadrul demersurilor strategice a aspectelor sociale, economice cu cele de dezvoltare teritoriala;

– Initierea unei noi relatii urban-rurale cu unitatile administrativ teritoriale din aria de influenta reciproca.

Elaborarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Vladesti, va demara prin culegerea de informatii despre comuna. Dupa perioada de culegere a informatiilor, se vor organiza întâlnirile cu grupurile de lucru din comuna. Grupurile de lucru vor cuprinde: Consilierii locali;

Mediul de afaceri; Angajatii administratiei publice locale; Actorii principali locali (medici, directorul scolii, preoti, etc).

Analiza de nevoi care a fundamentat activitatile proiectului va continua cu analiza situatiei existente a zonelor functionale, va incerca sa surprinda o serie de disfunctionalitati necesar a fi ameliorate sau eliminate, specifice mediului rural, care vor fi validate apoi prin intalnirile cetatenesti, dupa ce au fost prioritizate prin intermediul platformei online: Fondul construit si utilizarea terenurilor; Atragerea in intravilanul localitatilor a tuturor suprafetelor construite din extravilan, suprafete cu constructii definitive; Slaba reprezentare a dotarilor de interes public; Lipsa unor spatii verzi si de agrement amenajate; Consolidarea terenurilor si stoparea fenomenului de eroziune; Extinderea retelei de apa si canalizare in sistem centralizat.

Un element central pe care il vom avea in vedere in elaborarea Strategiei va fi elaborarea unui instrument de monitorizare care sa masoare gradul de realizare a actiunilor propuse, sa evidentieze ceea ce mai este de facut si care este impactul activitatilor realizate la zi.

Proiectul nostru isi propune sa dezvolte un astfel de instrument, creand bazele consolidarii dialogului civic si dand posibilitatea factorilor interesati sa participe la includerea unor noi probleme aparute pe agenda publica sau sa propuna modalitati de rezolvare a celor curente.

Simplificarea birocratiei este urmarita de proiectul nostru prin intermediul Platformei electronice care urmeaza a fi dezvoltata si care se va axa în principal pe implicarea cetatenilor comunei Vladesti în procesul de luare a deciziei la nivel local, dar si pe intentia de a eficientiza gestionarea furnizarii anumitor serviciilor publice de la nivelul Primariei Vladesti.

Proiectul nostru raspunde unei nevoi stringente a societatii românesti, aceea de a crea si dezvolta mecanisme pentru sustinerea si promovarea dezvoltarii la nivel local si de interactiune cu autoritatile si institutiile administratiei publice, exact la acest lucru contribuind activitatile proiectului.

Caracterul inovativ al proiectului propus consta in modalitatea de interactiune dintre factorii interesati, respectiv Platforma electronica, care va deveni in fapt un instrument inovativ de educare, implicare civica si participare cetateneasca.

Dezvoltarea comunicarii inter-institutionale dintre structurile societatii civile si cele ale administratiei publie locale, extinderea parteneriatului social (institutii, ONG-uri, cetateni), la nivel local dar si judetean, va crea cadrul institutional capabil sa sinergizeze eforturile comune, în vederea dezvoltarii locale.

Parteneriatul pentru dezvoltare locala va oferi putere comunitatii – stabilirea obiectivelor, selectarea proiectelor si prioritizarea acestora revine tuturor partenerilor implicati.

Comunitatea devine astfel un factor activ în dezvoltarea si coordonarea proiectelor locale si nu doar un beneficiar pasiv:

– comunitatea locala nu mai este vazuta drept o problema, ea devine acum parte din solutie;

– experienta directa a populatiei, în combinatie cu parerile si propunerile acestora, va conduce la adaptarea politicilor locale si la

prioritizarea lor în conformitate cu oportunitatile si nevoile existente;

– implicarea comunitatii creste capacitatea acestora de a actiona si de a lua initiative constructive;

– asumarea responsabilitatilor si actiunilor pentru dezvoltarea locala confirma apartenenta teritoriala a populatiei si creeaza un simt al identitatii si mândriei locale;

– participarea la decizii creeaza legaturi si sporeste încrederea reciproca între cetateni, mediul privat si autoritatea publica locala.

Modalitatea în care proiectul contribuie la solutionarea problemelor identificate la nivelul grupului tinta care va determina in fapt sustinerea

participarii active a cetatenilor în activitati civice, se va realiza prin:

• Educarea si mobilizarea cetatenilor, a grupurilor, a autoritatilor locale si a mediului de afaceri local în a lucra împreuna pentru rezolvarea

anumitor probleme locale (concrete), utilizând resurse locale – voluntariat, facilitare comunitara, evaluarea si prioritizarea nevoilor

participative, proiectarea si implementarea proiectelor comunitare etc.;

• Initierea si/ sau facilitarea eficienta a consultarilor publice, a proceselor de luare a deciziilor prin metode participative;

• Încurajarea initiativelor de voluntariat întreprinse la toate vârstele (inclusiv elevi, persoanele în vârsta) si/sau dedicate unor arii tematice specifice;

• Utilizarea instrumentelor media (materiale de informare, fotografii si sectiuni informative dedicate in cadrul Platformei) pentru îmbunatatirea participarii si educatiei civice;

• Informarea si mobilizarea cetatenilor pentru a participa activ la luarea deciziilor, pentru a cere institutiilor publice sau alesilor locali sa fie responsabili si transparenti.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit dintr-un total de 120 de persoane, împartiti astfel:

• 20 de persoane – angajati ai Asociatiei INEDITRAVEL;

• 100 persoane – angajati ai Primariei Vladesti, consilieri locali si cetateni.

In vederea identificari grupului tinta se va desfasura o Campanie de informare cu privire la actiunile ce se vor derula in cadrul proiectului ce urmeaza a fi implementat in comuna Vladesti.

REZULTATE ANTICIPATE CA URMARE A IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Rezultat de proiect 1 – Platforma informatica online dezvoltata si implementata

Rezultat de proiect 2- Întâlniri cetatenesti organizate pentru validarea prioritatilor de dezvoltare

locala

Rezultat de proiect 3 – Strategie de dezvoltare a comunei Vladesti realizata

Rezultat de proiect 4 – Instrument de monitorizare a Strategiei de dezvoltare locala, dezvoltat si

implementat

Rezultat de proiect 5 – Mecanism de facilitare a interactiunii cu administratia locala implementat

Rezultat de proiect 6 – Instrument online implementat pentru consolidarea dialogului social si

civic la nivel local

Rezultat de proiect 7 – Capacitate crescuta a celor 120 de membrilor apartinand grupului tinta,

20 din cadrul Asociatiei INEDITRAVEL, ceilalti din randul administratiei locale, consilierilor locali si cetatenilor, prin intermediul sesiunilor de instruire

REPREZENTANT LEGAL

ASOCIATIA INEDITRAVEL